Speciaal Basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor
leerlingen uit het primair onderwijs voor
wie is vastgesteld dat ze onvoldoende
kunnen profiteren van het onderwijs
in een basisschool.
De onderwijsdoelen in het speciaal
basisonderwijs zijn gelijk aan die
van de basisschool maar de mate waarin
kinderen deze doelen uiteindelijk behalen
is afhankelijk van een aantal factoren.
Het vermogen om te leren, de sociaal
emotionele ontwikkeling, (vermoede)
stoornissen of andere belemmeringen
en allerlei  omgevingsfactoren zijn
vaak van aanzienlijke invloed op de
leerresultaten en algehele ontwikkeling
van kinderen. Rekening houdend hiermee heeft het
speciaal basisonderwijs uitgebreidere mogelijkheden
voor deze kinderen.

We bieden een schoolomgeving waarin we samen leren
in een kleinere groep, met een specifiek pedagogisch klimaat
en een gepland aangepast leerstofaanbod.
Als dit nodig is hebben we ook mogelijkheden voor het
bieden van extra zorg zoals, ondersteuning door de
maatschappelijk werker, de logopediste of oefentherapeut
in de school. Daarnaast komt het ook voor dat
ondersteuners buiten de school een bijdrage leveren.