Uw kind aanmelden?

Als door PPO, samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs, Rotterdam
is vastgesteld dat een kind de zorg
van het speciaal basisonderwijs nodig
heeft, ontvangen de ouders een
‘toelaatbaarheidsverklaring'.
Na ontvangst van deze beschikking kunnen de
ouders hun kind aanmelden bij een school voor
Speciaal Basisonderwijs in Rotterdam.
Voor alle kinderen die niet afkomstig zijn van
basisscholen uit Rotterdam geldt dat ze eerst
moeten worden aangemeld bij het
samenwerkingsverband.
Als er een SBO-advies volgt, kan de
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.

Als een kind wordt aangemeld bij de Lucasschool volgt
een kennismakingsgesprek met de ouder(s)/ verzorgers en 
het kind. 

De directeur of één van de intern begeleiders verstrekt
informatie over onze school en geef een rondleiding door
de school. Na dossieranalyse, een didactisch onderzoek en
een observatie, volgt een bespreking in de ”intake-commissie”.
In deze bespreking wordt bekeken of wij kunnen voldoen aan
de onderwijsbehoeften van het kind. 
Hierna worden de ouders op de hoogte gesteld van de
bevindingen van de intake-commissie en kan tot inschrijving
worden overgegaan. 

Plaatsing van nieuwe kinderen kan bij ons gedurende het gehele schooljaar.